دیدار استاندار آذربایجان شرقی و شهردار تبریز به مناسبت انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15اسفند1396

دیدار استاندار آذربایجان شرقی و شهردار تبریز به مناسبت انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15اسفند1396

دیدار استاندار آذربایجان شرقی و شهردار تبریز به مناسبت انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

حضور و سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مراسم تکریم خانواده شهدا و ایثارگران وزارت امور خارجه در آستانه ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها15اسفند1396

دیدار ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396

دیدار ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396ساعت30و12

دیدار ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396ساعت30و12

دیدار ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396ساعت30و12

دیدار ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396ساعت30و12

دیدار ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396ساعت30و12

دیدار ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396ساعت30و12

دیدار ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396ساعت30و12

دیدار ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396ساعت30و12

دیدار ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396ساعت30و12

دیدار ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396ساعت30و12

دیدار ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396ساعت30و12

دیدار ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396ساعت30و12

دیدار ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ترکیه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه14اسفند1396

دیدار تاکه ئو موری معاون وزیر امور خارجه ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12 اسفند1396

دیدار تاکه ئو موری معاون وزیر امور خارجه ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12 اسفند1396

دیدار تاکه ئو موری معاون وزیر امور خارجه ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12 اسفند1396

دیدار تاکه ئو موری معاون وزیر امور خارجه ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12 اسفند1396

دیدار تاکه ئو موری معاون وزیر امور خارجه ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12 اسفند1396

دیدار تاکه ئو موری معاون وزیر امور خارجه ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12 اسفند1396

دیدار تاکه ئو موری معاون وزیر امور خارجه ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12 اسفند1396

دیدار تاکه ئو موری معاون وزیر امور خارجه ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12 اسفند1396

دیدار تاکه ئو موری معاون وزیر امور خارجه ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12 اسفند1396

دیدار تاکه ئو موری معاون وزیر امور خارجه ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12 اسفند1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه به بوسنی و هرزگوین10و11 اسفند1396

ورود به فرودگاه سارایوو10اسفند1396

ورود به فرودگاه سارایوو10اسفند1396

ورود به فرودگاه سارایوو10اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم و ایران دوستان بوسنیایی علاقمند به زبان و ادب فارسی10 اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم و ایران دوستان بوسنیایی علاقمند به زبان و ادب فارسی10 اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم و ایران دوستان بوسنیایی علاقمند به زبان و ادب فارسی10 اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم و ایران دوستان بوسنیایی علاقمند به زبان و ادب فارسی10 اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم و ایران دوستان بوسنیایی علاقمند به زبان و ادب فارسی10 اسفند1396

دیدار با وزیر تجارت خارجی بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار با وزیر تجارت خارجی بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار با وزیر تجارت خارجی بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

نشست مشترک تجاری ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین در سارایوو11 اسفند1396

نشست مشترک تجاری ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین در سارایوو11 اسفند1396

نشست مشترک تجاری ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین در سارایوو11 اسفند1396

نشست مشترک تجاری ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین در سارایوو11 اسفند1396

نشست مشترک تجاری ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین در سارایوو11 اسفند1396

نشست مشترک تجاری ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین در سارایوو11 اسفند1396

نشست مشترک تجاری ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین در سارایوو11 اسفند1396

نشست مشترک تجاری ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین در سارایوو11 اسفند1396

نشست مشترک تجاری ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین در سارایوو11 اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با اعضا شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با اعضا شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با اعضا شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با اعضا شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با اعضا شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه در نماز جمعه سارایوو11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه در نماز جمعه سارایوو11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه در نماز جمعه سارایوو11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه در نماز جمعه سارایوو11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه در نماز جمعه سارایوو11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه در نماز جمعه سارایوو11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه در نماز جمعه سارایوو11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه در نماز جمعه سارایوو11 اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با حسین کاوازوویچ رئیس العلمای بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با حسین کاوازوویچ رئیس العلمای بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با حسین کاوازوویچ رئیس العلمای بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با اوگنین تادیچ رییس مجمع پارلمانی و چند تن از اعضای این مجمع 11اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با اوگنین تادیچ رییس مجمع پارلمانی و چند تن از اعضای این مجمع 11اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با اوگنین تادیچ رییس مجمع پارلمانی و چند تن از اعضای این مجمع 11اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با اوگنین تادیچ رییس مجمع پارلمانی و چند تن از اعضای این مجمع 11اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با اوگنین تادیچ رییس مجمع پارلمانی و چند تن از اعضای این مجمع 11اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با دنیس ازدیزویچ نخست وزیر بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با دنیس ازدیزویچ نخست وزیر بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با دنیس ازدیزویچ نخست وزیر بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با دنیس ازدیزویچ نخست وزیر بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در یادمان شهدای بوسنی و آرامگاه مرحوم علی عزت بگوویچ رهبر فقید مسلمانان بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در یادمان شهدای بوسنی و آرامگاه مرحوم علی عزت بگوویچ رهبر فقید مسلمانان بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در یادمان شهدای بوسنی و آرامگاه مرحوم علی عزت بگوویچ رهبر فقید مسلمانان بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در یادمان شهدای بوسنی و آرامگاه مرحوم علی عزت بگوویچ رهبر فقید مسلمانان بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در یادمان شهدای بوسنی و آرامگاه مرحوم علی عزت بگوویچ رهبر فقید مسلمانان بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در یادمان شهدای بوسنی و آرامگاه مرحوم علی عزت بگوویچ رهبر فقید مسلمانان بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در یادمان شهدای بوسنی و آرامگاه مرحوم علی عزت بگوویچ رهبر فقید مسلمانان بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در یادمان شهدای بوسنی و آرامگاه مرحوم علی عزت بگوویچ رهبر فقید مسلمانان بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در یادمان شهدای بوسنی و آرامگاه مرحوم علی عزت بگوویچ رهبر فقید مسلمانان بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در یادمان شهدای بوسنی و آرامگاه مرحوم علی عزت بگوویچ رهبر فقید مسلمانان بوسنی و هرزگوین11 اسفند1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه به کرواسی9و10اسفند1396

ورود به فرودگاه زاگرب9اسفند1396

دیدار مارکو پاویچ وزیر کار کرواسی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه9اسفند1396

دیدار مارکو پاویچ وزیر کار کرواسی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه9اسفند1396

دیدار مارکو پاویچ وزیر کار کرواسی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه9اسفند1396

دیدار مارکو پاویچ وزیر کار کرواسی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه9اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کولیندا گرابارکیتاروویچ رئیس جمهور کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کولیندا گرابارکیتاروویچ رئیس جمهور کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کولیندا گرابارکیتاروویچ رئیس جمهور کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کولیندا گرابارکیتاروویچ رئیس جمهور کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کولیندا گرابارکیتاروویچ رئیس جمهور کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با کولیندا گرابارکیتاروویچ رئیس جمهور کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه و مارتینا دالیچ معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه و مارتینا دالیچ معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه و مارتینا دالیچ معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه و مارتینا دالیچ معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه و مارتینا دالیچ معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه و مارتینا دالیچ معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد کرواسی10اسفند1396

نشست مشترک تجاری ج.ا.ایران و جمهوری کرواسی با حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد کرواسی10اسفند1396

نشست مشترک تجاری ج.ا.ایران و جمهوری کرواسی با حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد کرواسی10اسفند1396

نشست مشترک تجاری ج.ا.ایران و جمهوری کرواسی با حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد کرواسی10اسفند1396

نشست مشترک تجاری ج.ا.ایران و جمهوری کرواسی با حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد کرواسی10اسفند1396

نشست مشترک تجاری ج.ا.ایران و جمهوری کرواسی با حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد کرواسی10اسفند1396

نشست مشترک تجاری ج.ا.ایران و جمهوری کرواسی با حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد کرواسی10اسفند1396

نشست مشترک تجاری ج.ا.ایران و جمهوری کرواسی با حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با گوردان جاندرو کوویچ رئیس مجلس کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با گوردان جاندرو کوویچ رئیس مجلس کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با گوردان جاندرو کوویچ رئیس مجلس کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با گوردان جاندرو کوویچ رئیس مجلس کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با گوردان جاندرو کوویچ رئیس مجلس کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با آندری پلنکوویچ نخست وزیر کرواسی 10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با آندری پلنکوویچ نخست وزیر کرواسی 10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با آندری پلنکوویچ نخست وزیر کرواسی 10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با آندری پلنکوویچ نخست وزیر کرواسی 10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با آندری پلنکوویچ نخست وزیر کرواسی 10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با آندری پلنکوویچ نخست وزیر کرواسی 10اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و جمهوری کرواسی10اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و جمهوری کرواسی10اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و جمهوری کرواسی10اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و جمهوری کرواسی10اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و جمهوری کرواسی10اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و جمهوری کرواسی10اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و جمهوری کرواسی10اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و جمهوری کرواسی10اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و جمهوری کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با عزیز حسنوویچ مفتی مسلمانان کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با عزیز حسنوویچ مفتی مسلمانان کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با عزیز حسنوویچ مفتی مسلمانان کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با عزیز حسنوویچ مفتی مسلمانان کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با عزیز حسنوویچ مفتی مسلمانان کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با عزیز حسنوویچ مفتی مسلمانان کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با عزیز حسنوویچ مفتی مسلمانان کرواسی10اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با عزیز حسنوویچ مفتی مسلمانان کرواسی10اسفند1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه به بلغارستان8و9اسفند1396

ورود به فرودگاه صوفیا8اسفند1396

ورود به فرودگاه صوفیا8اسفند1396

ورود به فرودگاه صوفیا8اسفند1396

ورود به فرودگاه صوفیا8اسفند1396

دیداردکتر ظریف وزیر امور خارجه با رومن رادف رئیس جمهور بلغارستان9اسفند1396

دیداردکتر ظریف وزیر امور خارجه با رومن رادف رئیس جمهور بلغارستان9اسفند1396

دیداردکتر ظریف وزیر امور خارجه با رومن رادف رئیس جمهور بلغارستان9اسفند1396

دیداردکتر ظریف وزیر امور خارجه با رومن رادف رئیس جمهور بلغارستان9اسفند1396

دیداردکتر ظریف وزیر امور خارجه با رومن رادف رئیس جمهور بلغارستان9اسفند1396

دیداردکتر ظریف وزیر امور خارجه با رومن رادف رئیس جمهور بلغارستان9اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با بویکو بوریسف نخست وزیر بلغارستان9اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با بویکو بوریسف نخست وزیر بلغارستان9اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با بویکو بوریسف نخست وزیر بلغارستان9اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با بویکو بوریسف نخست وزیر بلغارستان9اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با بویکو بوریسف نخست وزیر بلغارستان9اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با بویکو بوریسف نخست وزیر بلغارستان9اسفند1396

نشست مشترک اقتصادی ج.ا.ایران و جمهوری بلغارستان در صوفیا 9اسفند1396

نشست مشترک اقتصادی ج.ا.ایران و جمهوری بلغارستان در صوفیا 9اسفند1396

نشست مشترک اقتصادی ج.ا.ایران و جمهوری بلغارستان در صوفیا 9اسفند1396

نشست مشترک اقتصادی ج.ا.ایران و جمهوری بلغارستان در صوفیا 9اسفند1396

نشست مشترک اقتصادی ج.ا.ایران و جمهوری بلغارستان در صوفیا 9اسفند1396

دیدار امیل کارانیکولوف وزیر اقتصاد بلغارستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه 9اسفند1396

دیدار امیل کارانیکولوف وزیر اقتصاد بلغارستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه 9اسفند1396

دیدار امیل کارانیکولوف وزیر اقتصاد بلغارستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه 9اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و جمهوری بلغارستان در صوفیا و کنفرانس خبری مشترک9اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و جمهوری بلغارستان در صوفیا و کنفرانس خبری مشترک9اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و جمهوری بلغارستان در صوفیا و کنفرانس خبری مشترک9اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و جمهوری بلغارستان در صوفیا و کنفرانس خبری مشترک9اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و جمهوری بلغارستان در صوفیا و کنفرانس خبری مشترک9اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و جمهوری بلغارستان در صوفیا و کنفرانس خبری مشترک9اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و جمهوری بلغارستان در صوفیا و کنفرانس خبری مشترک9اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با ثوتا کارایانچوا رئیس مجلس بلغارستان9اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با ثوتا کارایانچوا رئیس مجلس بلغارستان9اسفند1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه به صربستان7و8اسفند1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه به صربستان7و8اسفند1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه به صربستان7و8اسفند1396

ورود به فرودگاه بلگراد7اسفند1396

ورود به فرودگاه بلگراد7اسفند1396

ورود به فرودگاه بلگراد7اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و صربستان در بلگراد7اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و صربستان در بلگراد7اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و صربستان در بلگراد7اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و صربستان در بلگراد7اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و صربستان در بلگراد7اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و صربستان در بلگراد7اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و صربستان در بلگراد7اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و صربستان در بلگراد7اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و صربستان در بلگراد7اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و صربستان در بلگراد7اسفند1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و صربستان در بلگراد7اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان در بلگراد7اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان در بلگراد7اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان در بلگراد7اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان در بلگراد7اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم صربستان7اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم صربستان7اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم صربستان7اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم صربستان7اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم صربستان7اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم صربستان7اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم صربستان7اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم صربستان7اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم صربستان7اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم صربستان7اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم صربستان7اسفند1396

دیدار با ایرانیان مقیم صربستان7اسفند1396

نشست مشترک اقتصادی ج.ا.ایران و جمهوری صربستان در بلگراد8اسفند1396

نشست مشترک اقتصادی ج.ا.ایران و جمهوری صربستان در بلگراد8اسفند1396

نشست مشترک اقتصادی ج.ا.ایران و جمهوری صربستان در بلگراد8اسفند1396

نشست مشترک اقتصادی ج.ا.ایران و جمهوری صربستان در بلگراد8اسفند1396

نشست مشترک اقتصادی ج.ا.ایران و جمهوری صربستان در بلگراد8اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با آنا برنابیچ نخست وزیر صربستان8اسفند1396

نشست مشترک اقتصادی ج.ا.ایران و جمهوری صربستان در بلگراد8اسفند1396

نشست مشترک اقتصادی ج.ا.ایران و جمهوری صربستان در بلگراد8اسفند1396

نشست مشترک اقتصادی ج.ا.ایران و جمهوری صربستان در بلگراد8اسفند1396

نشست مشترک اقتصادی ج.ا.ایران و جمهوری صربستان در بلگراد8اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با مایا گویکوویچ رئیس مجلس صربستان8اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با مایا گویکوویچ رئیس مجلس صربستان8اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با راسیم لیائیچ معاون نخست وزیر و وزیر تجارت گردشگری و ارتباطات صربستان8اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با راسیم لیائیچ معاون نخست وزیر و وزیر تجارت گردشگری و ارتباطات صربستان8اسفند1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با راسیم لیائیچ معاون نخست وزیر و وزیر تجارت گردشگری و ارتباطات صربستان8اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش ایثار زبان صلح جهانی در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش ایثار زبان صلح جهانی در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش ایثار زبان صلح جهانی در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش ایثار زبان صلح جهانی در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش ایثار زبان صلح جهانی در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش ایثار زبان صلح جهانی در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش ایثار زبان صلح جهانی در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش ایثار زبان صلح جهانی در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش ایثار زبان صلح جهانی در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش ایثار زبان صلح جهانی در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش ایثار زبان صلح جهانی در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش بین المللی الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش بین المللی الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش بین المللی الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش بین المللی الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش بین المللی الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش بین المللی الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش بین المللی الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش بین المللی الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش بین المللی الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش بین المللی الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش بین المللی الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران5اسفند1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در همایش بین المللی الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران5اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه هلند با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه هلند با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه هلند با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه هلند با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه هلند با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه هلند با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه اسپانیا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه اسپانیا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه اسپانیا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه اسپانیا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه اسپانیا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه اسپانیا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه اسپانیا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه اسپانیا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه اسپانیا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه اسپانیا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه اسپانیا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه اسپانیا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه اسپانیا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه اسپانیا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

دیدار وزیر امور خارجه اسپانیا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه2اسفند1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به روسیه برای شرکت در کنفرانس بین المللی والدای30بهمن1396

ورود به فرودگاه ونوکووا مسکو30بهمن1396

ورود به فرودگاه ونوکووا مسکو30بهمن1396

ورود به فرودگاه ونوکووا مسکو30بهمن1396

ورود به فرودگاه ونوکووا مسکو30بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو30بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو30بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو30بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو30بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو30بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو30بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو30بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو30بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو30بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو30بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو30بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو30بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو30بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو30بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو30بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس بین المللی روسیه و خاورمیانه در اندیشکده والدای مسکو30بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و روسیه در مسکو30بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و روسیه در مسکو30بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و روسیه در مسکو30بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و روسیه در مسکو30بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و روسیه در مسکو30بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و روسیه در مسکو30بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و روسیه در مسکو30بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و روسیه در مسکو30بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و روسیه در مسکو30بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و روسیه در مسکو30بهمن1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به آلمان جهت حضور در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

ورود به فرودگاه مونیخ29بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و ارمنستان در مونیخ29بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و ارمنستان در مونیخ29بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و گرجستان در مونیخ29بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و گرجستان در مونیخ29بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و گرجستان در مونیخ29بهمن1396

دیدار کاترین اشتون هماهنگ کننده سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

دیدار کاترین اشتون هماهنگ کننده سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

دیدار کاترین اشتون هماهنگ کننده سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

دیدار رئیس مجمع بین المللی ریش سفیدان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با دکتر ظریف وزیر امور خارجه29بهمن1396

دیدار رئیس مجمع بین المللی ریش سفیدان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با دکتر ظریف وزیر امور خارجه29بهمن1396

دیدار رئیس مجمع بین المللی ریش سفیدان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با دکتر ظریف وزیر امور خارجه29بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

سخنرانی دکتر ظریف وزیر امور خارجه در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ29بهمن1396

دیدار نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مونیخ29بهمن1396

دیدار نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مونیخ29بهمن1396

دیدار نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مونیخ29بهمن1396

دیدار استفان دیمیستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مونیخ29بهمن1396

دیدار استفان دیمیستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مونیخ29بهمن1396

دیدار یان الیاسون رئیس اجرائی موسسه مطالعات بین المللی سوئد سیپری با دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مونیخ29بهمن1396

دیدار یان الیاسون رئیس اجرائی موسسه مطالعات بین المللی سوئد سیپری با دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مونیخ29بهمن1396

دیدار یان الیاسون رئیس اجرائی موسسه مطالعات بین المللی سوئد سیپری با دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مونیخ29بهمن1396

دیدار یان الیاسون رئیس اجرائی موسسه مطالعات بین المللی سوئد سیپری با دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مونیخ29بهمن1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه و هیات همراه به کویت به منظور شرکت در کنفرانس بین المللی بازسازی عراق24بهمن1396

ورود به فرودگاه کویت24بهمن1396

ورود به فرودگاه کویت24بهمن1396

ورود به فرودگاه کویت24بهمن1396

ورود به فرودگاه کویت24بهمن1396

ورود به فرودگاه کویت24بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و کویت24بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و کویت24بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و کویت24بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و کویت24بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و کویت24بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و کویت24بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و کویت24بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و کویت24بهمن1396

دیدار وزرای امور خارجه ج.ا.ایران و کویت24بهمن1396

دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کویت24بهمن1396

دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه در کویت24بهمن1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با امیر کویت در حاشیه کنفرانس بین المللی بازسازی عراق25بهمن1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با امیر کویت در حاشیه کنفرانس بین المللی بازسازی عراق25بهمن1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با امیر کویت در حاشیه کنفرانس بین المللی بازسازی عراق25بهمن1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با امیر کویت در حاشیه کنفرانس بین المللی بازسازی عراق25بهمن1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با امیر کویت در حاشیه کنفرانس بین المللی بازسازی عراق25بهمن1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با امیر کویت در حاشیه کنفرانس بین المللی بازسازی عراق25بهمن1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با نخست وزیر عراق در حاشیه کنفرانس بین المللی بازسازی عراق25بهمن1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با نخست وزیر عراق در حاشیه کنفرانس بین المللی بازسازی عراق25بهمن1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با نخست وزیر عراق در حاشیه کنفرانس بین المللی بازسازی عراق25بهمن1396

دیدار دکتر ظریف وزیر امور خارجه با نخست وزیر عراق در حاشیه کنفرانس بین المللی بازسازی عراق25بهمن1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در راهپیمایی 22بهمن1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در راهپیمایی 22بهمن1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در راهپیمایی 22بهمن1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در راهپیمایی 22بهمن1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در راهپیمایی 22بهمن1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در راهپیمایی 22بهمن1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در راهپیمایی 22بهمن1396

حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه در راهپیمایی 22بهمن1396

دیدار عبدالعزیز کامل اف وزیر امور خارجه ازبکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه21بهمن1396

دیدار عبدالعزیز کامل اف وزیر امور خارجه ازبکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه21بهمن1396

دیدار عبدالعزیز کامل اف وزیر امور خارجه ازبکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه21بهمن1396

دیدار عبدالعزیز کامل اف وزیر امور خارجه ازبکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه21بهمن1396

دیدار عبدالعزیز کامل اف وزیر امور خارجه ازبکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه21بهمن1396

دیدار عبدالعزیز کامل اف وزیر امور خارجه ازبکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه21بهمن1396

دیدار محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه21بهمن1396

دیدار محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه21بهمن1396

دیدار محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه21بهمن1396

دیدار محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه21بهمن1396

دیدار محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه21بهمن1396

دیدار محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه21بهمن1396

دیدار محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه21بهمن1396