میزگرد تخصصی رومانی و ریاست اتحادیه اروپا؛ اولویت ها و چالش ها
۱۳۹۸/۰۳/۲۷
میزگرد مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و کمیته بین المللی صلیب سرخ
۱۳۹۸/۰۳/۲۷
سخنرانی آقای دکتر فرهنگ رجایی، استاد دانشگاه کارلتون کانادا
۱۳۹۸/۰۳/۲۷