امروز شنبه  ۱۴ تير ۱۳۹۹
۱۳۹۹/۰۴/۰۲- ۱۸:۴۷ - مشاهده: ۸۰۹

ﺑﯿﺎﻧﯿه ﻣﺸﺘﺮک وزرای اﻣﻮر ﺧﺎرﺟه ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ١٣٩٩/۴/٢-ﺗﮭﺮان

ﺑﯿﺎﻧﯿه ﻣﺸﺘﺮک وزرای اﻣﻮر ﺧﺎرﺟه ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ١٣٩٩/۴/٢-ﺗﮭﺮان

بسمه تعالی

ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻣﺸﺘﺮک وزرای اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

٢/۴/١٣٩٩ -ﺗﮭﺮان

 

 ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ اﺗﻤﺮ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ محترم وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ١٣٩٩/۴/١در راس ھﯿاتی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﮫ ﺟﮭﺖ ﯾﮏ دﯾﺪار رﺳﻤﯽ دو روزه ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮد. ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﺗﻤﺮ و اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ھﻤﺮاه در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ، ﺑﺎ دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی، وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم داﺧﻠﮫ /ﮐﺸﻮر، وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺮژی /ﻧﯿﺮو و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ھﺎ طﺮﻓﯿﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ھﺸﺖ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﮐﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی اﻗﺎﻣﺖ اﺗﺒﺎع، ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﻣﺮزی، ﮐﺎر، آب، ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ، اﻧﺮژی و ﺻﺤﺖ /ﺑﮭﺪاﺷﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﮐﺸﻮر در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ:

1- ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺳﺎزی و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ رواﺑﻂ دوﺟﺎﻧﺒﮫ، طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺪاوم ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﺎزی ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ  ھﻤﮑﺎری ھﺎی راھﺒﺮدی دو ﮐﺸﻮر و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای اﻣﻀﺎی روﺳﺎی ﺟﻤﮭﻮر ظﺮف ﺳﮫ ﻣﺎه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

2- ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و رھﺒﺮی دوﻟﺖ و ﻣﺮدم أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ظﺮﻓﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺴﮭﯿﻞ روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮد.

 3- طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﮐﺎھﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ھﺪف اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر آﻏﺎز ھﺮﭼﮫ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ آﺗﺶ ﺑﺲ داﺋﻤﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

4- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﮭﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ھﻤﮑﺎرﯾﮭﺎ و ﻣﺸﻮرﺗﮭﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺮورت ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﺷﺘﺮاک ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

5- طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺧﻮب دو ﮐﺸﻮر در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ و دﻏﺪﻏﮫ ھﺎی  ﻣﺸﺘﺮک از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع، ﺑﺮ ﺗﺪاوم اﯾﻦ ھﻤﮑﺎری ھﺎ در آﯾﻨﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

6- طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻘﻮﯾﺖ ھﻤﮑﺎری ھﺎ در ﺑﺨﺶ ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای ﺟﮭﺖ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﻔﺎھﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دو ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ھﻤﮑﺎری ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای دو ﮐﺸﻮر در آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

7  -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻓﺮاوان در ﺣﻮزه ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ ﺗﻤﺪﻧﯽ دو ﮐﺸﻮر، ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و اطﻼﻋﺎت و ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﯿﺰ وزارتخانه‌های آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﻌﺎرف جمهوری اسلامی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در زﻣﯿﻨﮫ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ﺣﻮزه ﻣﯿﺮاث ﻣﺸﺘﺮک زﺑﺎﻧﯽ، دﯾﻨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺰھﻤﮑﺎری ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورده و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ھﻤﮑﺎری ھﺎ را  ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﺒﺎدﻟﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

8- در ﻣﻮرد ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺸﺮی ﮔﺮدﯾﺪه، ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺮان از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺐ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داد و ھﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺪاﺑﯿﺮ را ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادث اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

9- ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ- ﺳﺮﺣﺪی و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی حضور اﺗﺒﺎع دو طرف در خاک یکدیگر وظﯿﻔﮫ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺸﺘﺮک دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﮐﺎﻻ ھﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را اتخاذ نمایند. در این ارتباط طرفین لزوم حضور نیروهای امنیتی افغانستان در پاسگاههای مرزی تخلیه شده آن کشور و نیز تسهیل صدور روادید جمهوری اسلامی ایران را مورد توجه قرار دادند.

10 – به منظور تسهیل تردد اتباع و وسائل نقلیه و کالاها بین دو کشور، در جریان سفر جناب آقای اتمر یادداشت تفاهم همکاریهای مشترک برای رعایت مقررات بهداشتی بین المللی در گذرگاههای مرزی (جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی) بین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان به امضاِ رسید.

11 - دوطﺮف اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب سند جامع همکاریهای راهبردی، با امضای ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ دوﺟﺎﻧﺒﮫ، ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻓﻐﺎن در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻣﺠﻮزھﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺮوی ھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ دو ﮐﺸﻮر در اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

12- دو طﺮف ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺮزھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ دو ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ  ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻌﮭﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ از ﻋﺒﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺮزی، ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و قاچاق هر نوع مواد دیگر ﺑﮫ ﻗﻠﻤﺮو ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ.

13- طﺮﻓﯿﻦ در ﺧﺼﻮص  ھﻤﮑﺎری ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی - ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﮫ از ﺟﻤﻠﮫ در ﺣﻮزه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮده و ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﮭﺎر ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک ھﻤﮑﺎری ھﺎی ﺗﺠﺎری-ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.

14- طﺮﻓﯿﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺰوم ﻓﺮاھﻢ آوردن ﺗﺴﮭﯿﻼت رﻓﺎھﯽ در ﺑﻨﺎدر/ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺮزی را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار داده و ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺟﮭﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر وﺳﺎﯾﻂ در ﻣﺮز دوﻏﺎرون ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺘﺮک  اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

15- دو طﺮف در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻤﺮار ھﻤﮑﺎری ھﺎ در ﺣﻮزه اﻧﺮژی، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻧﺮژی ھﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما