مشخصات خروج از تابعیت جمهوری اسلامی ایران تبعه ایرانی

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
صدور سند ترک تابعیت جمهوری اسلامی ایران
شناسه خدمت
10011462100
نام سامانه و آدرس
http://econsulate.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=452&pageid=42861
نوع خدمت
خدمت دستگاه های دولتی به مردم
شرح خدمت
بررسی درخواست اشخاصی که با دارا بودن شرایط قانونی مقرر در ماده 988 قانون مدنی قصد خروج از تابعیت ایران را دارند.
مدارک لازم برای انجام خدمت

- تکمیل و امضا 3 نسخه تقاضا نامه خروج از تابعیت توسط متقاضی، عکسدار و ممهور به مهر نمایندگی به همراه تصدیق امضا متقاضی بر روی هر برگ؛ (فرم شماره 1)
- تکمیل و امضا 3 نسخه تقاضا نامه خروج از تابعیت توسط همسر متقاضی، با عکس دسته جمعی همسر و فرزندانی که قصد ترک تابعیت دارند ممهور به مهر نمایندگی و تصدیق امضا همسر بر روی فرم؛(فرم شماره 1)
- اسامی و تاریخ تولد همه فرزندان متقاضی در تقاضانامه ها درج خواهد شد و اگر هر کدام از آنان که در فاصله سنی 18 تا 25 سال باشند و مایل به خروج از تابعیت ایران نباشند مراتب در درخواست کتبی مقرر در بند بعدی درج می شود.
-درخواست کتبی متقاضی مشتمل بر خلاصه شرح حال با ذکر دلایل موجه ترک تابعیت؛
- تکمیل و امضای 3 نسخه تعهدنامه مالیاتی متقاضی و همسر او به صورت جداگانه با تأیید امضا از سوی نمایندگی؛ (درج شماره ملی بر روی تعهدنامه الزامی است)؛ (فرم شماره 2)
- تکمیل و امضای پرسشنامه ویژه متقاضیان ترک تابعیت توسط متقاضی در دو نسخه؛ (فرم شماره 6)
- تکمیل و امضای پرسشنامه ویژه متقاضیان ترک تابعیت توسط همسر متقاضی در دو نسخه؛ (فرم شماره 6)
- 15 قطعه عکس سه در چهار تمام رخ جدید و یکنواخت متقاضی پشت نویسی شده ممهور به مهر نمایندگی؛-
- 8 قطعه عکس سه در چهار نیم رخ جدید و یکنواخت متقاضی پشت نویسی شده ممهور به مهر نمایندگی؛
- 15 قطعه عکس سه در چهار تمام رخ جدید و یکنواخت دسته جمعی همسر و فرزندانی که از تابعیت ایران خارج می شوند پشت نویسی شده و ممهور به مهر نمایندگی؛
- 7 نسخه تصویر برابر با اصل صفحات نوشته شده شناسنامه و کارت ملی متقاضی ترک تابعیت، همسر و فرزندان کمتر از 25 سال؛
- 2 نسخه تصویر کارت یا برگ انجام یا معافیت از خدمت نظام وظیفه برابر با اصل متقاضیان ترک تابعیت؛
-دو نسخه تصویر برابر با اصل گذرنامه ایرانی متقاضی ترک تابعیت و همسرش؛
- دو نسخه اصل کارت آثار انگشت متقاضی، همسر و فرزندان بالای 15 سال؛
-ارائه اصل مدرک پذیرش دولتی که متقاضی تابعیت آن را تحصیل می نماید و یک نسخه تصویر آن یا تصویر مدرک گذرنامه خارجی متقاضی؛
- تصویر آخرین مدرک تحصیلی.
- اخذ تعرفه مربوط به ارائه خدمات تابعیتی بر اساس تعرفه مصوب.
یادآوری: بانوان ایرانی دارای همسر ایرانی نمی‌توانند منفرداً و بدون همسر خود درخواست ترک تابعیت مطرح کنند. بر اساس تبصره ب ماده 988 قانون مدنی، هیأت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده باشند می توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.
قوانین و مقررات بالا دستی
ماده 988 قانون مدنی و نظام نامه تابعیت
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
سه ماه تا یک سال
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
طبق تعرفه مصوب هیأت وزیران
تلفن
611533148
ایمیل
TABEYAT@MFA.GOV.IR
مراحل گردش کار
1- اخذ مدارک توسط نمایندگی و تأیید آن.
2- ارسال درخواست به همراه مدارک به اداره تابعیت
3- استعلام از مراجع ذیصلاح
4- وصول پاسخ استعلامات
5- صدور سند رجوع به تابعیت اصلی
6- اخذ مدارک هویتی و مسافرتی ایرانی متقاضی
7- تحویل سند
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است