مشخصات صدور سند اختیار تابعیت زوج

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
صدور سند اختیار تابعیت زوج
شناسه خدمت
10011462108
نام سامانه و آدرس
http://econsulate.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=452&pageid=42861
نوع خدمت
خدمت دستگاه های دولتی به مردم
شرح خدمت
بررسی درخواست اختیار تابعیت زوج (خروج از تابعیت ایران) برای بانوان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج نموده و تابعیت کشور متبوع شوهر را اختیار نموده اند.
مدارک لازم برای انجام خدمت

- تکمیل و امضا 3 نسخه اظهاریه قبول تابعیت زوج توسط متقاضی، عکسدار و ممهور به مهر نمایندگی و گواهی امضا متقاضی بر روی فرم؛ (فرم شماره 4)
- تکمیل و امضای یک نسخه تقاضانامه خروج از تابعیت عکسدار و ممهور به مهر نمایندگی به همراه گواهی امضا متقاضی بر روی فرم؛ (فرم شماره 1)
- تکمیل و امضای 3 نسخه تعهدنامه مالیاتی متقاضی که به تأیید نمایندگی رسیده باشد (درج شماره ملی الزامی است)؛ (فرم شماره 2)
- تکمیل و امضای پرسشنامه ویژه متقاضیان ترک تابعیت متقاضی در 2 نسخه که به تأیید نماینده کنسولی رسیده باشد؛ (فرم شماره 6)
- 15 قطعه عکس سه در چهار محجبه تمام رخ جدید و یکنواخت متقاضی پشت نویسی شده و ممهور به مهر نمایندگی؛
-6 قطعه عکس سه در چهار نیم رخ جدید و یکنواخت متقاضی پشت نویسی شده و ممهور به مهر نمایندگی؛
- 7 نسخه تصویر برابر با اصل صفحات نوشته شده شناسنامه و کارت ملی؛
-دو نسخه تصویر برابر با اصل گذرنامه ایرانی متقاضی؛
- دو نسخه اصل کارت آثار انگشت متقاضی؛
-درخواست کتبی متقاضی؛
-دو نسخه تصویر مدرک گذرنامه خارجی متقاضی یا هر مدرک مثبِت تابعیت خارجی وی (مدرک پذیرش دولت متبوع شوهر)؛
- تصویر سند ازدواج و پروانه زناشویی ( ازدواج ایرانی ثبت شده باشد)؛
- دو نسخه تصویر گذرنامه یا مدرک هویت خارجی شوهر.
- اخذ تعرفه مربوط به ارائه خدمات تابعیتی بر اساس تعرفه مصوب.
قوانین و مقررات بالا دستی
ماده 987 قانون مدنی و نظام نامه تابعیت
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
سه ماه تا یک سال
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
طبق تعرفه مصوب هیأت وزیران
تلفن
61153021
ایمیل
TABEYAT@MFA.GOV.IR
مراحل گردش کار
1- اخذ مدارک توسط نمایندگی و تأیید آن.
2- ارسال درخواست به همراه مدارک به اداره تابعیت
3- استعلام از مراجع ذیصلاح
4- وصول پاسخ استعلامات
5- بررسی درخواست در هیأت وزیران
6- رد یا پذیرش درخواست
7- صدور سند اختیار تابعیت زوج در صورت موافقت هیات وزیران
8- اخذ مدارک هویتی و مسافرتی ایرانی متقاضی
7- تحویل سند
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است