مشخصات صدور سند بقاء به تابعیت پدر

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
صدور سند بقاء به تابعیت پدر
شناسه خدمت
10011462104
نام سامانه و آدرس
http://econsulate.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=452&pageid=42861
نوع خدمت
خدمت دستگاه های دولتی به مردم
شرح خدمت
تصدیق دولت متبوع پدر متقاضی
مدارک لازم برای انجام خدمت
1- دو قطعه عکس
2- اسناد و مدارکی که دال بر تابعیت خارجی پدر متقاضی است
3- تصدیق دولت متبوع پدر متقاضی دایر بر اینکه او را به تابعیت خود خواهد شناخت.
قوانین و مقررات بالا دستی
977 قانون مدنی
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
یک هفته
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
طبق تعرفه
تلفن
02161153024
ایمیل
TABEYAT@MFA.GOV.IR
مراحل گردش کار
1- تکمیل فرم اظهاریه بقاء به تابعیت پدر
2- تصدیق امضا و هویت متقاضی توسط نمایندگی و ارسال درخواست به وزارت خارجه
3- بررسی درخواست در مرکز و صدور سند بقاء به تابعیت پدر
صدور سند بقاء به تابعیت پدر
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است