غلام رضا انصاری

ansari@mfa.ir

نام : غلامرضا نام خانوادگی: انصاری تاریخ تولد: 1334 وضعیت تأهل: متأهل و دارای چهار فرزند

سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
1.از 1359 تا 1361فرماندار پیرانشهر پیرانشهر
2.ار 1362 تا 1367معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربیآذربایجان غربی
3.از دی ماه 1391سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند هند
4.از مرداد 1390 تا فروردین 1391مشاور اقتصادی وزیر امور خارجه  
5.از 1387 تا 1390مدیرکل همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه
6.از 1384 تا 1387سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو
7.فروردین 1391 تا دی ماه 1391 مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجهوزارت امور خارجه
8.از 1383 تا 1384مدیرکل آسیا و اقیانوسیه 
9.از 1380 تا 1383مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه
10.از 1378 تا 1379سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن لندن
11.از 1371 تا 1378معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندنلندن
12.از 1367 تا 1371رئیس اداره اروپای غربی وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه
13.1367شروع خدمت در وزارت امور خارجهوزارت امور خارجه

ارتباط :