محسن بهاروند

Baharvand@mfa.ir

محسن بهاروند- ورود به وزارت امور خارجه- 1373- سال تولد- 1345- متاهل و دارای دو فرزند- زبانهای خارجی • انگلیسی • اسپانیولی

سوابق تحصیلی
ردیفسال تحصیلیمحل تحصیلرشته تحصیلی
1.  دکتری حقوق- در مرحله دفاع از پایان نامه
2.  کارشناسی ارشد حقوق بشر
3.   کارشناسی روابط سیاسی (دیپلماتیک)
سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
1.بهمن 1398 تا کنونمعاون وزیر در امور حقوقی و بین‌المللیوزارت امور خارجه
2. 1397 لغایت 1398دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل امریکاوزارت امور خارجه
3. 1393 لغایت 1396معاون دبیرکل سازمان حقوقی مشورتی آسیایی- افریقائی (آلکو)وزارت امور خارجه
4. 1389 لغایت 1393معاون مدیرکل اداره کل امریکای جنوبیوزارت امور خارجه
5.1385 لغایت 1388رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس (آرژانتین)وزارت امور خارجه
6. 1384 لغایت 1385رئیس اداره حقوقیوزارت امور خارجه
7. 1381 لغایت 1383معاون اداره حقوقیوزارت امور خارجه
8. 1376 لغایت 1380کارشناس حقوقی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد(ژنو)وزارت امور خارجه
9. 1373 لغایت 1376کارشناس اداره دعاوی و حقوق بین الملل خصوصیوزارت امور خارجه
کتاب ها
ردیفعنوان
1.کتب و مقالات متعددی از ایشان به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیولی منتشر شده است.

ارتباط :