غلامحسین دهقانی

dehghani@mfa.ir

غلامحسین دهقانی ورود به وزارت امور خارجه- 1365 ، متاهل و دارای سه فرزند،نامبرده مقالات و تالیفاتی نیز در حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی دارد که برخی از آنها در مجلات معتبر بچاپ رسیده اند.

سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
1.دی 1395 لغایت دی 1396مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین المللی تجربیات بین المللیوزارت امور خارجه
2.آبان 1391 لغایت دی 1395سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد- نیویورکوزارت امور خارجه
3.آبان 1388 لغایت آبان 1391مدیرکل امور سیاسی بین المللیوزارت امور خارجه
4.تیر 1384 لغایت آبان 1388دبیر مرجع ملی کنوانسیون شیمیایی جمهوری اسلامی ایرانوزارت امور خارجه
5.مهر 1380 لغایت تیر 1384 جانشین نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW)وزارت امور خارجه
6.فروردین 1379 لغایت مهر 1380رئیس دفتر وزیر امور خارجهوزارت امور خارجه
7.مهر 1378 لغایت فروردین 1379سرپرست دبیرخانه مرجع ملی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای کنوانسیون سلاح شیمیاییوزارت امور خارجه
8.فروردین 1374 لغایت مهر 1378رایزن نمایندگی دائم جمهور اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد- نیویورک ونماینده ایران نزد کمیته اول مجمع عمومی ( کنترل و خلع سلاح)وزارت امور خارجه
9.فروردین 1372 لغایت فروردین 1374سرپرست اداره سازمان ملل متحد وزارت امور خارجهوزارت امور خارجه
10.بهمن 1370 لغایت فروردین 1372معاون اداره سازمان ملل متحدوزارت امور خارجه
11.خرداد 1370 لغایت بهمن 1370کارشناس خلع سلاح در اداره سازمان مللوزارت امور خارجه
12.خرداد 1367 لغایت خرداد 1370 دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو و نماینده سفارت نزد کمیته مشورتی حقوق آسیا و آفریقا(AALCC)وزارت امور خارجه
13.مهر1365 لغایت خرداد 1367 کارشناس حقوقی اداره کل حقوقیوزارت امور خارجه

ارتباط :