حسین جابری انصاری

jaberi@mfa.ir

نام : حسین نام خانوادگی : جابری انصاری تاریخ و محل تولد : 1348 تهران

سوابق تحصیلی
ردیفسال تحصیلیمحل تحصیلرشته تحصیلی
۱   لیسانس روابط دیپلماتیک
۲    فوق لیسانس روابط بین الملل
۳    
سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
۱ 1376 – 1373کارشناس مسئول میز فلسطین 
۲ 1381 – 1377کارشناس سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری عربی سوریه
۳ 1382 – 1381 معاون ویژه امور فلسطین اداره خاورمیانه 
۴ 1383 – 1382مشاور و دستیار معاونت عربی و آفریقایی 
۵ 1388 – 1384سفیر جمهوری اسلامی ایران در لیبی و سفیرغیر مقیم جمهوری اسلامی ایران درچاد 
۶ 1390 – 1388کارشناس ارشد معاونت عربی و آفریقایی  
۷ 1392 – 1390رئیس گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی  
۸ 1393 – 1392مشاور معاونت عربی و آفریقایی 
۹ 1394 – 1393مدیر کل خاورمیانه عربی و شمال آفریقا 
۱۰  1394سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 
۱۱ 1395معاون عربی و آفریقایی 
۱۲ 1398 – 1396دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی 
۱۳  1398معاون وزیر در امور مجلس و ایرانیان 

ارتباط :