حسین جابری انصاری

jaberi@mfa.ir

نام : حسین نام خانوادگی : جابری انصاری تاریخ و محل تولد : 1348 تهران

سوابق تحصیلی
ردیفسال تحصیلیمحل تحصیلرشته تحصیلی
1.  لیسانس روابط دیپلماتیک
2.   فوق لیسانس روابط بین الملل
3.   
سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
1.1376 – 1373کارشناس مسئول میز فلسطین 
2.1381 – 1377کارشناس سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری عربی سوریه
3.1382 – 1381 معاون ویژه امور فلسطین اداره خاورمیانه 
4.1383 – 1382مشاور و دستیار معاونت عربی و آفریقایی 
5.1388 – 1384سفیر جمهوری اسلامی ایران در لیبی و سفیرغیر مقیم جمهوری اسلامی ایران درچاد 
6.1390 – 1388کارشناس ارشد معاونت عربی و آفریقایی  
7.1392 – 1390رئیس گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی  
8.1393 – 1392مشاور معاونت عربی و آفریقایی 
9.1394 – 1393مدیر کل خاورمیانه عربی و شمال آفریقا 
10. 1394سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 
11.1395معاون عربی و آفریقایی 
12.1398 – 1396دستیار ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی 
13. 1398معاون وزیر در امور مجلس و ایرانیان 

ارتباط :