سید محمد کاظم سجادپور

sajadpur@mfa.ir

نام و نام خانوادگی: سید محمدکاظم سجادپور متولد: 1334 متاهل و دارای 3 فرزند

سوابق تحصیلی
ردیفسال تحصیلیمحل تحصیلرشته تحصیلی
1.1357دانشگاه تهرانلیسانس علوم سیاسی
2.1360 دانشگاه تهرانفوق لیسانس روابط بین ­الملل
3.1369دانشگاه جرج واشنگتندکتری علوم سیاسی
4.72-1370دانشگاه هاروارددوره تحقیقاتی فوق دکتری
سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
1.1382-1383سفیر سابق نزد دفتر اروپایی سازمان ملل 
2.1378-1386مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین­ الملل 
3.1392-1395مشاور وزیر در امور راهبردی 
4. از تیرماه 1395 - دی 1396رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای بین المللی وزارت امورخارجه وزارت امورخارجه
5.بهمن 1396 تاکنونرئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی 
مسئولیت های علمی و پژوهشی
ردیفعنوان
1.استاد تمام روابط بین­ الملل و دانشکده روابط بین ­الملل وزرات امور خارجه
2.مدیر گروه دیپلماسی و سازمان های بین ­المللی دانشکده روابط بین­ الملل وزرات امور خارجه 1386-1395
3.سردبیر مجله علمی پژوهشی روابط خارجی
4.سردبیر مجله علمی-پژوهشی Iranian Review of Foreign Affairs
5.رئیس سابق هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران

ارتباط :