سید محمد کاظم سجادپور

sajadpur@mfa.ir

نام و نام خانوادگی: سید محمدکاظم سجادپور متولد: 1334 متاهل و دارای 3 فرزند

سوابق تحصیلی
ردیفسال تحصیلیمحل تحصیلرشته تحصیلی
۱ 1357دانشگاه تهرانلیسانس علوم سیاسی
۲ 1360 دانشگاه تهرانفوق لیسانس روابط بین ­الملل
۳ 1369دانشگاه جرج واشنگتندکتری علوم سیاسی
۴ 72-1370دانشگاه هاروارددوره تحقیقاتی فوق دکتری
سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
۱ 1382-1383سفیر سابق نزد دفتر اروپایی سازمان ملل 
۲ 1378-1386مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین­ الملل 
۳ 1392-1395مشاور وزیر در امور راهبردی 
۴  از تیرماه 1395 - دی 1396رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای بین المللی وزارت امورخارجه وزارت امورخارجه
۵ بهمن 1396 تاکنونرئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی 
مسئولیت های علمی و پژوهشی
ردیفعنوان
۱ استاد تمام روابط بین­ الملل و دانشکده روابط بین ­الملل وزرات امور خارجه
۲ مدیر گروه دیپلماسی و سازمان های بین ­المللی دانشکده روابط بین­ الملل وزرات امور خارجه 1386-1395
۳ سردبیر مجله علمی پژوهشی روابط خارجی
۴ سردبیر مجله علمی-پژوهشی Iranian Review of Foreign Affairs
۵ رئیس سابق هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران

ارتباط :